LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN SPINA-BAC HOLLAND

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Spina-Bac Holland / H.O. Leidsche Rijn en wederpartij.
Afwijkingen zijn alleen geldig wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van de Eenvormige koopwetten 1964 (EWIK, stbl. 1971 nr. 780).
Toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

Offertes/Overeenkomst

Tenzij anders aangegeven blijven alle gedrukte of mondelinge prijsopgaven 30 dagen geldig.
De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van de order door Spina-Bac Holland / H.O. Leidsche Rijn of na uitdrukkelijke acceptatie door de wederpartij van het bindend aanbod.
Mondelinge afspraken inzake aanvulling, wijziging of annulering van een overeenkomst, zijn slechts bindend ingeval dit schriftelijk door ons is bevestigd.

Prijzen

Prijzen zijn gebaseerd op alle in/externe kostprijs factoren.
Spina-Bac Holland / H.O. Leidsche Rijn houdt zich het recht voor om de door haar vastgestelde prijzen te wijzigen als gevolg van wettelijk toegelaten prijs- en koerswijzigingen of veranderde fabrieksprijzen.

Betalingscondities

Middels vooruit betaling

Reclames

Klachten dienen ons binnen 8 dagen na aflevering te hebben bereikt.
Een retour zending wordt door ons geweigerd indien hierover niet eerst overleg is gepleegd.

Eigendom

De eigendom van geleverde goederen gaat pas op de koper over wanneer hij al hetgeen hij ter zake van de levering daarvan, met inbegrip van eventuele rente en kosten, aan ons verschuldigd, heeft voldaan.
Spina-Bac Holland / H.O. Leidsche Rijn behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van verstrekte documentatie, tekeningen/ontwerpen e.d. uitdrukkelijk voor.
Eventuele inbreuk op rechten van derden waarmee de wederpartij geconfronteerd wordt moeten onmiddellijk bij ons worden vermeld.

Spina-Bac Holland / H.O. Leidsche Rijn verkrijgt ingeval van be-verwerking, vermenging, mede-eigendomsrecht in het nieuwe goed.
De wederpartij dient ingeval van doorverkoop mee te werken aan cessie.

Levering/Levertijd

Levering bedrijf wederpartij uit voorraad via de Importeur van Spina-Bac Holland
Levertijden gelden bij benadering, overschrijding geeft nooit recht op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd door Spina-Bac Holland / H.O. Leidsche Rijn ontheft de koper niet van haar afname/verplichtingen. Zichtbare beschadigingen en/of tekorten dienen uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk bij ons te worden vermeld. Opslag is altijd voor rekening en risico van de wederpartij.

Overmacht

In het geval van overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een regeling te treffen.

Garantie

Wij garanderen de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde, tot 12 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Bij garantie werk buiten ons bedrijf kunnen de extra (reis-, verblijf, bijzonder transport-) kosten doorberekend worden. De garantie vervalt indien de wederpartij de goederen onjuist heeft gebruikt of indien aan het artikel in kwestie is gewijzigd of gerepareerd door anderen dan onze technici.

Aansprakelijkheid

Behoudens een bedrijf/product aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Spina-Bac Holland / H.O. Leidsche Rijn beperkt.
De wederpartij vrijwaart ons voor verdergaande (schadevergoeding) vorderingen.

Annulering

De wederpartij kan de overeenkomst annuleren als Spina-Bac Holland / H.O. Leidsche Rijn haar leveringsplicht niet in redelijke termijn kan voldoen.

Copyright

Op al onze afbeeldingen zit een copyright.

Zonder toestemming van Spina-Bac Holland is het verboden om deze afbeeldingen te gebruiken.

Geschillen

Geschillen kunnen voor zover zij niet aan de competentie van de Kantonrechter zijn onderworpen, in eerste aanleg bij uitsluiting aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retour Voorwaarden:

Kopen op afstand ( is alleen van toepassing voor particulieren)

U dient aan onderstaande voorwaarden te voldoen,

Het artikel dient onbeschadigd, en in originele verpakking retour gestuurd te worden.

Vergeet u niet in het pakket uw gegevens erbij te doen.

De kosten en verzend risico van het terug sturen zijn voor de rekening van de koper.

Als uw bestelling geleverd is, heeft u veertien dagen (14 dagen) de tijd om de artikelen te retourneren.

Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.

Bij het retourneren van de artikelen word het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) aan u worden gecrediteerd.

Ongefrankeerde of te kort gefrankeerde pakketten worden door Spina-Bac niet aangenomen,

ongeacht de reden van het terug sturen.

LET OP: retour zending is op eigen risico

U ontvangt binnen 30 dagen uw geld terug op het door u opgegeven bankrekening nummer of middels iDeal / Creditkaart